دره نوردی

تجهیزات دره نوردی

ابزار فرود هشت پیرانا:
روشهای استفاده از هشت پیرانا و قفل آن:

این ابزار که برای دره نوردی طراحی گردیده به دره نوردان این اجازه را می دهد که بدون آزاد سازی آن از هارنس خود آن را به طناب متصل نمایند. ابزار فرود پیرانا دارای سه زائده در کنار خود می باشد که   با استفاده از این زائده ها می توان بر میزان اصطکاک طناب افزود پنج شکل ابتدایی به ترتیب روشهای افزودن اصطکاک را به نمایش گذارده و در دو حالت انتهایی روش ثابت کردن و قفل ابزار به معرض دید در آمده است دقت در این نکته ضروری است که در هنگام ثابت کردن ابزاربه هیچ وجه نباید طناب دست ترمز را رها کنیم.

 

Image result for ‫هشت پیرانا‬‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =

بسته