باشگاه کوهنوردی کهرام

ماده۱: نام باشگاه کوه نوردی کهرام است.

ماده۲:  آرام باشگاه و نمونه مهر و سر برگ به ضمیمه این اساسنامه می باشد.

ماده۳: تاریخ تاسیس باشگاه  ۱۲/۰۱/ ۹۱ می باشد.

ماده۴:محل باشگاه  ومقر: کرمان، ابتدای خ شهید بهشتی ک شماره ۴ شرقی ۱

اهداف و محورهای  این باشگاه

ماده ۵:انسجام در قالب یک باشگاه کوه نوردی  منظم با تقویم فصل نامه مشخص
برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف کوه نوردی، غارنوردی، دره نوردی،  سنگ نوردی، دوچرخه سواری کوهستان، اسکای رانینگ
هدف از این ورزش رویاروئی با بالا بردن توان جسمی و تحمل و صبر در برابر رسیدن به بالاترین نقطه روح وجسم و گام برداشتن در مسیری که شاید اولین نفر باشی

ارکان تشکیلاتی باشگاه

ماده۶:ارکان تشکیلاتی باشگاه شامل هیات موسس، مجمع عمومی ،هیات مدیره و بازرس میباشد.

آقایان: عبدالرضا ابراهیمی، محسن مددی، احد ریحانی، هومن کرم نژاد

خانم ها:  سوزان صدرمیرحسینی، مژده موسوی، سمیرا رجائی

هیات موسس

ماده۷: هیات موسس بنیانگذار باشگاه  بوده که نفرات آن در اولین صورتجلسه  باشگاه  درج خواهد شد و در هر حال باید ناظر عملکرد باشگاه  میباشد.

ماده۸: تعداد اعضاءهیئت موسس در باشگاه  کوه نوردی  ۵ نفر بوده و یک نفر نماینده با حق رای در جلسات هییت مدیره می باشد.
تبصره۱:هییت موسس میتواند در صورت عدم همکاری فوت و یا استعفاءیکی از اعضاءفردی ذیصلاح دیگر را در هیئت موسس جایگزین نماید.

مجمع عمومی

ماده۹:مجمع عمومی هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضاءهییت مدیره و استماع گزارش هیییت مدیره و بازرس و ارایه راهکارمنطبق بر اصول این شناسنامه و با دعوتنامه قبلی تشکیل میگردد و رای ان در جلسه اول با اکثریت نسبی(نصف بعلاوه یک اعضاء) و در جلسه دوم (چنان چه جلسه اول تشکیل نشد) با حضور هر تعداد از اعضای باشگاه  رسمیت می یابد.

ماده۱۰:هیئت مدیره مسئول مستقیم کلیه فعالیتهای اداری و ورزشی باشگاه منطبق بااساسنامه میباشد.

ماده۱۱:انتخاب مسئولین در هئیت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره های دوم و بعد از ان از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره ۲:انتخاب تمامی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس از بین اعضاء رسمی که سه ماه از عضویت آنان گذشته باشد امکان پذیراست.

تبصره ۳:انتخاب اعضاءهیئت مدیره به دو صورت امکان پذیر است.

الف : انتخاب اعضاء هیات مدیره با مسئولیت کمیته مربوطه

ب:هیئت مدیره میتواند پس از انتخاب، مسئولین کمیته ها و سرپرست باشگاه را از میان خود انتخاب نمایند.

هیئت مدیره

ماده۱۲: هیئت مدیره از مسولین زیر تشکیل می گردد
بند۱: سر پرست باشگاه بند ۲: مسئول کمیته فنی  بند ۳: مسئول کمیته روابط عمومی(تبلیغات و انتشارات) بند ۴:مسئول کمیته مالی وتدارکات  بند ۵:نماینده هیئت موسس

ماده۱۳: هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی باشگاه  میباشد وجلسات آن با حضور حداقل۳ نفر بعلاوه نماینده هیئت موسس رسمیت خواهد داشت.
تبصره ۴: نماینده هیئت موسس در هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که از طرف هیئت موسس بصورت مکتوب به هیئت مدیره منتخب معرفی میگردد.
تبصره ۵: جلسات هیئت مدیره هر هفته یکبار در محل باشگاه تشکیل می گردد.
تبصره ۶: اعضاءعلی البدل هیئت مدیره ۲ نفره میباشد.

بازرس

ماده۱۴:بازرس مسئول نظارت بر حسن اجرای اساسنامه توسط هیئت می باشد.
تبصره ۷:عضو علی البدل یکنفره میباشد.
تبصره ۸:بازرس حق حضور و شرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد ومی تواند تمامی دفاتر مکتوب و مصوبات (مالی و فنی) را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه، موارد مشهود را به هیئت موسس گزارش دهد و با تقاضای مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ، ارائه گزارش نماید.

وظایف اعضاء هیئت مدیره

ماده ۱۵: وظایف سرپرست باشگاه.
بند ۱- ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت .
بند ۲- صدور کلیه احکام وکارتهای عضویت و مکاتبات باشگاه  .
بند ۳-  صدور چک به اعضای مشترک مسئول مالی و تدارکات باشگاه .
بند ۴-  ایجاد هماهنگی در باشگاه  بازرسی و نحوه عملکرد کمیته های مختلف .
بند ۵-  ایجاد ارتباط و پاسخگوئی به سوالهای مقامهای بالاتر و ارگانهای دولتی .
بند ۶-  زمان بندی جلسات (هیئت مدیره _ اعضا ) و تنظیم جلسات مربوطه .
بند ۷-  تنظیم و مکاتبات باشگاه  .
بند ۸-  طرح دستور العملها و آائین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب .

ماده ۱۶ : وظایف کمیته فنی :
بند ۱-  تشکیل کلاسهای  آموزشی درامور کوه نوردی  هماهنگ با فدراسیون کوهنوردی .
بند ۲- تهیه اطلاعات فنی کوهپیمائی وتهیه متون آموزشی وارائه آن برای درج در گاهنامه و..
بند ۳- تعیین سرپرست امداد و کمکهای اولیه در برنامه .
بند ۴- تهیه و تنظیم برنامه های غذایی و جداول تغذیه و انرژی جهت  آمادگی بدنی در کوه نوردی  .
بند ۵- اشهار نظر در کلیه برنامه های باشگاه  در جلسه هیئت مدیره .
بند ۶- ایجاد رابطه کمیته فنی با سایر باشگاه ها جهت بالابردن سطح فنی آموزشی .
بند ۷- تعیین سرپرست جهت برنامه های باشگاه  با تا ئید هیئت مدیره .
بند ۸- پیشنهاد تاسیس دیگر بخشها با تصویب هیئت مدیره .

بند ۹- تهیه آیئن نامه ودستور العملهای لازم مر بوطه .
تبصره ۹: مسئول کمیته فنی باید دارای حد اقل حکم مربی درجه ۳ یا پیشرفته داشته باشد.

ماده ۱۷: وظایف مسئول کمیته روابط عمومی :
بند ۱- دعوت از اعضای باشگاه  یا باشگاه  های دیگر جهت شرکت در جلسات گردهمائی و …. تحقیقاتی
بند ۲- نشر گاهنامه برای ارتقاء فکری و فنی کوه نوردی
بند ۳- ارائه طرحهای نوین در مورد فعالیتهای کوه نوردی به هیئت مدیره .
بند۴- تهیه فرم تقاضای عضویت و تعهد نامه و گزینش اعضاء با توجه به مبانی مندرج در اساسنامه
بند ۵- تنظیم و بایگانی پرونده های اعضاء و نگهداری کلیه مدارک و اسناد باشگاه  .
بند ۶- مطالعه ارزشیابی گزارشات مربوط به کمیته های مختلف و اعلام نتایج به هیئت مدیره
بند ۷- تهیه و تکثیرانواع فرمها و تالیفات مربوط به کمیته های مختلف
بند ۸- تهیه ارشیو از گزارش عملکرد برنامه ها ،عکس و خاطرات و …
بند ۹- تهیه تقدیر نامه و یاد بود جهت اعضاء به مناسبت اجرای برنامه ها
بند ۱۰- تهیه آئین نامه و دستور العملهای داخلی مربوطه .

ماده ۱۸: وظایف مسئول کمیته مالی و تدارکات .
بند ۱- دریافت حق عضویت اعضاء باشگاه  .
بند ۲- تنخواه گردانی در آمد ها و خرج کردهای مربوطه به باشگاه  .
بند۳- امضای اوراق بهادار  و تعهد آورو ارایه آنها به سرپرست باشگاه  جهت تائید نهایی.
بند ۴- مدیریت بر در آمدهای حاصله از انتشار و فعالیتهای سمعی و بصری.
بند۵- حسابرسی درآمدهای ناشی از کلاسهای آموزسی، کمکهای مالی هیئت های کوهنوردی و فدراسیون کوهنوردی و …
بند ۶- حسابرسی کلیه دخل و خرجهای باشگاه  .
بند ۷- تهیه و خرید کلیه مایحتاج باشگاه  .
بند ۸- حفظ و جمعداری کلیه اموال باشگاه  .
بند ۹- امانت دادن وسائل فنی مورد نیاز افراد باشگاه  جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی باشگاه  .
بند ۱۰- تهیه آیین نامه و دستور العملهای لازم مربوطه.

ماده ۱۹ : وظایف بازرس
بند ۱- تهیه و تنظیم جداول امتیازاتی در مورد فعالیت اعضا .
بند ۲- بررسی گزارشات مربوط به برنامه های اجرا شده .
بند ۳- بررسی و تحققیق بر اساس اطلاعات بدست آمده در طول برنامه ها (فرم نظر خواهی).
بند ۳- ارزش یابی روند کلی فعالیت باشگاه  و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف در اساس نامه و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت مدیره وهمچنین درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده .
بند ۵- تقاضای تشکیل فوق العاده هیئت مدیره .

وظایف اعضاء

ماده۲۰: وظایف اعضاء به شرح زیر میباشد :
بند ۱- شرکت در جلسات رسمی باشگاه  .
بند ۲- شرکت در برنامه های جمعی و کوهپیمایی و کوه نوردی  باشگاه  .
بند ۳- همکاری با مسئولین کمیته های مختلف در صورت درخواست کمیته مربوطه .
بند ۴- پرداخت حق عضویت ماهانه .
بند ۵- حفظ وسائل عمومی وبه امانت گرفته شده باشگاه  و استرداد آنها حد اکثر ظرف مدت سه روز بهد از اتمام برنامه،تقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به وسائل واموال به امانت گرفته شده
بند ۶- ارائه گزارش از برنامه های مشخص در جهت پربار شدن برنامه های آتی .

بند۷- قبول اساسنامه و التزام به آن.

شرایط عضویت در باشگاه

ماده ۲۱:اعضای باشگاه  جهت عضویت در باشگاه  بایستی دارای شرایط و مشخصات ذیل باشند:
بند۱- رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران.
بند۲- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه.
بند۳-عضویت برای افراد زیر هیجده سال با رضایت نامه کتبی والدین الزامی است.

شرایط عضویت اعضاء در باشگاه  

ماده۲۲: شرایط عضویت اعضاء:
بند۱- اعضاءباشگاه  به سه دسته رسمی، افتخاری و آزمایشی تقسیم می شوند.
بند۲- اعضای آزمایشی در صورت واجد شرایط بودن میتوانند رسمی باشگاه  شوند
بند۳- تهیه آیین نامه های مربوط به ماده ۲۲بر عهده هییت مدیره می باشد.

انتخاب و یا انتصاب

ماده۲۳-: باشگاه ها وابسته به نهاد ها و سازمانها و ادارات در برگزاری انتخابات یا هیئت موسس سرپرست باشگاه  وموسئول مالی و تدارکات ازادند.

ماده ۲۴باشگاه ها وابسته به نهاد ها و سازمانها و ادارات برای عضو گیری میتوانند به سه ترتیب عمل نمائند.
تبصره ۱۰- عضویت در باشگاه  مخصوص وابستگان و ادارات مربوطه .
تبصره ۱۱- عضویت در باشگاه  مخصوص وابستگان به نهادها، سازمانها و ادارات مربوطه و خارج از آن .
تبصره ۱۲- عضویت در باشگاه  به صورت آزاد.

نحوه انحلال باشگاه

ماده۲۵ : چنانچه باشگاه  خارج از چارچوب مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های داخلی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران عمل نماید و اگر اعضای رسمی آن از نصف بعلاوه یک در زمان تائسیس کاهش یابد و در مدت زمان سه ماه جایگزین نگردد انحلال باشگاه  از نظر فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران قطعی است .

تبصره ۱۳: تصمیم گیری در مورد در مورد چگونگی وضعیت اموال در باشگاه  پس از انحلال با حضور نمایندگان هیئت موسس هیئت مدیره و نماینده هیئت کوهنوردی استان صورت میگیرد.
تبصره ۱۴: چنانچه باشگاه  وابسته به نهاد سازمان یا ادرات باشد نماینده سازمان مربوطه در هیئت  انحلال الزامی میباشد .

ماده ۲۶ : این اساس نامه در ۲۶ ماده، ۶۰ بند و ۱۵ تبصره تنظیم و در مورخه ۰۱/۱۲/۹۱ به تصویب اعضای هئیت موسس باشگاه  کوه نوردی  کهرام رسیده است .

 

بسته