فرم عضویت باشگاه کهرام

سوابق آموزشی گذرانده شده :
کوهپیمائیGPSنقشه کشی کار با قطب نمامحیط زیستمقدماتی سنگنوردیپیشرفته سنگنوردیمقدماتی غارنوردیپیشرفته غارنوردیمقدماتی یخ و برفپیشرفته یخ و برف

سوابق بیماری ها:

ارسال بیمه ورزشی*:

انتخاب نوع فعالیت در کار گروه:
محیط زیستغارنوردیسنگنوردیکوهنوردیاسکای رانینگغواصیآموزش

[user_price* " پرداختی هر فصل 30 هزار تومان*"]

بسته