آموزش

  • نحوه نصب پیچ یخ

    یکی از تبر یخ ها را در مکان محکمی می کوبیم و بحالت اتقرار قرار می گیریم . با دست دیگر پیچ را در موازات کمر خود با دست داخل یخ می پیچانیم . در این حالت فشار بدن نیر به پیچیده شدن پیچ کمک می کند . بد نی

    ادامه مطلب »
بسته